Quảng Nam muốn mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường | Tin bất động sản 24h

[ad_1]

Theo văn bản, trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đến với huyện Quế Sơn với nhu cầu sử dụng đất lớn, sử dụng lao động nông thôn. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 75%; trong đó, cụm công nghiệp Quế Cường đã thu hút 11 doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê và thỏa thuận là 30,3ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy 81,89% (30,3ha/37ha) đất công nghiệp của Cụm.

Vì vậy, việc mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường nhằm thu hút các dự án đang có nhu cầu đầu tư vào huyện, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, từ đó nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của huyện, thực hiện thắng lợi quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

Cụm công nghiệp Quế Cường được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 11/9/2014, phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 với tổng diện tích 49,23ha. Nay đề nghị mở rộng thêm 25,77ha (tổng diện tích sau mở rộng 75ha).

Hiện trạng sử dụng đất cụm công nghiệp mở rộng: Khu vực quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường chủ yếu đất rừng sản xuất (22ha), còn lại là một ít đất lúa 01 vụ năng suất thấp (1ha), đất màu (1,5ha), đất mồ mả và đất hạ tầng (đường giao thông và kênh nội đồng 0,77ha), đất ở (0,5ha). 

Diện tích đất rừng sản xuất (khoảng 22ha) đảm bảo phù hợp theo chỉ tiêu phân bổ chuyển mục đích sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam cho huyện Quế Sơn (theo phụ lục số 6b kèm Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Quảng Nam cho huyện Quế Sơn với chỉ tiêu của huyện là 312,72ha).

Tuy nhiên hiện nay đã cuối kỳ thực hiện chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh, do vậy, trong giai đoạn tới (2021-2025) UBND huyện Quế Sơn sẽ thực hiện rà soát, bổ sung diện tích đất rừng đề nghị điều chỉnh, bổ sung để thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật. – Về đất lúa (khoảng 1ha): đây là đất lúa 01 vụ, năng suất thấp; khi có chủ trương đầu tư mở rộng cụm công nghiệp được cấp có thẩm quyền chấp thuận, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.  

Theo tỉnh Quảng Nam, Tổng mức vốn đầu tư mở rộng khoảng 135 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 30%; vốn vay và các nguồn hợp pháp khác là 70%.

https://cafef.vn/quang-nam-muon-mo-rong-cum-cong-nghiep-que-cuong-20220218191949696.chn[ad_2]

#Quảng #Nam #muốn #mở #rộng #Cụm #công #nghiệp #Quế #Cường